Kontaktai

Kontaktai

Pasitikėjimo telefonas 8 800  20 112
Budėtojų telefonai (8 389)  61 980, 112
Žiniasklaidos atstovas (8 389)  70 065, 8 645 57 105
 

  VIRTUALUS TURAS APIE LIETUVOS POLICIJĄ!

 

VIRTUALUS TURAS APIE LIETUVOS POLICIJĄ!

Skaityti plačiau
REIDAI

REIDAI

  MŪSŲ BENDRAS TIKSLAS – EISMO DALYVIŲ SAUGUMAS KELYJE!

 

MŪSŲ BENDRAS TIKSLAS – EISMO DALYVIŲ SAUGUMAS KELYJE!

Skaityti plačiau

  8-700 60000 šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais.

 

8-700 60000 šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais.

Skaityti plačiau
KUR KREIPTIS PATYRUS SMURTĄ?

KUR KREIPTIS PATYRUS SMURTĄ?

Policijos elektroninių paslaugų sistemą http://www.epolicija.lt/ policijos pasitikėjimo telefonu (8 5) 272 5372 el. p. artimas.smurtas@policija.lt   

Policijos elektroninių paslaugų sistemą http://www.epolicija.lt/
policijos pasitikėjimo telefonu (8 5) 272 5372 el. p. artimas.smurtas@policija.lt 

 

Skaityti plačiau

Konkursai į valstybės tarnybą

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia konkursus laisvoms karjeros valstybės tarnautojų pareigybėms užimti

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia konkursus laisvoms karjeros valstybės tarnautojų pareigybėms užimti 2017.06.01

 

Skelbimo nr.:

35581

Skelbimo data:

2017-05-25

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pareigybės aprašymas:

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ POSKYRIO SPECIALISTO

pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informatikos ir ryšių poskyrio specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės kategorija – 7

II. PASKIRTIS

4. Informatikos ir ryšių poskyrio (toliau – Poskyris) specialisto pareigybė reikalinga kokybiškai ir operatyviai atlikti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Utenos apskr. VPK) eksploatuojamų kompiuterizuotų darbo vietų techninės įrangos priežiūrą, remontą ir programinės įrangos diegimą į kompiuterizuotas darbo vietas, jos naudojimą, nepažeidžiant programinės įrangos gamintojo autorinių teisių.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. mokėti diegti operacines sistemas, programinius paketus ir administruoti kompiuterinius tinklus;

6.3. žinoti Microsoft „Active Directory“ tinklo tarnybos veikimo principus;

6.4. gebėti dirbti su informacinėmis sistemomis ir duomenų registrais, valstybės ir žinybiniais registrais;

6.5 išmanyti pagrindines dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti kasdienėje veikloje atsižvelgiant į darbo sritį;

6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. paruošia eksploatuoti, įjungia į vietinį kompiuterių tinklą, prižiūri ir remontuoja kompiuterinę techninę įrangą (stacionarūs kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai, spausdintuvai, skaitytuvai, daugiafunkciniai įrenginiai, kopijavimo aparatai, kompiuterių tinklo komutatoriai);

7.2 diegia operacines sistemas, duomenų bazių valdymo sistemas ir elektroninį paštą kompiuterizuotose darbo vietose, juos prižiūri ir šalina gedimus;

7.3. vykdo Utenos apskr. VPK žinybinių registrų ir posistemių naudotojų administravimą, registraciją ir apskaitą;

7.4. vykdo mobiliojo telefono ryšio naudotojų administravimą, registraciją ir apskaitą;

7.5. pagal Poskyrio kompetenciją rengia specifikacijas kompiuterinės techninės įrangos pirkimams, ruošia informaciją Utenos apskr. VPK Policijos žinybinių registrų ir informacinių sistemų bei mobiliojo ryšio naudotojams;

7.6. dirba su Policijos žinybiniais registrais ir posistemiais;

7.7. dirba su Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko žinybiniais registrais;

7.8. teikia siūlymus ir (arba) rengia teisės aktų projektus, susijusius su informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra;

7.9. pildo savo padalinio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir atsako už jo duomenų teisingumą bei pateikimą laiku;

7.10. nesant Poskyrio vyresniojo specialisto, jį pavaduoja ir vykdo jo funkcijas;

7.11. vykdo Poskyrio viršininko pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio viršininkui.

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Aušros g. 22, Utena

Telefonas:

8-389-70055

El. paštas:

vilma.miezeliene@policija.lt

 

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia konkursus laisvoms karjeros valstybės tarnautojų pareigybėms užimti

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia konkursus laisvoms karjeros valstybės tarnautojų pareigybėms užimti 2017.05.24

 

Skelbimo nr.:

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato

Valdymo organizavimo skyriaus specialistas

35536

Skelbimo data:

2017-05-22

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pareigybės aprašymas:

VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės kategorija – 7.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga planuoti, analizuoti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Utenos aps. VPK) struktūrinių padalinių veiklą, rengti Utenos aps. VPK metinį veiklos planą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitas, kaupti ir apibendrinti informacijai apie Utenos aps. VPK struktūrinių padalinių vidaus kontrolės priemones, pagal kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų veiklos klausimais projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – veiklos planavimas ir analizavimas, valdymas ir kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėtų ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, darbo santykių reguliavimą, ir vadovautis jais savo veikloje;

6.3. išmanyti pagrindines dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti kasdienėje veikloje atsižvelgiant į darbo sritį;

6.4. gebėti rengti policijos įstaigų veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu;

6.6. gebėti dirbti su informacinėmis sistemomis ir duomenų registrais, žinybiniais registrais;

6.7. gebėti valdyti ir apibendrinti informaciją, rengti analizes ir išvadas;

6.8. gebėti taikyti teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos tvarkymą, nuostatas;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia Utenos aps. VPK metinio veiklos plano projektą ir teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;

7.2. policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka teikia Utenos aps. VPK metinio veiklos plano vykdymo ataskaitas (metų ir pusmečio) ir informaciją apie einamųjų metų I ir III ketvirčių veiklos vertinimo kriterijų, numatytų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginiame veiklos plane, vykdymą;

7.3. analizuoja ir koordinuoja Utenos aps. VPK struktūrinių padalinių veiklos rezultatus, apibendrina iš Utenos aps. VPK struktūrinių padalinių gautą informaciją policijos veiklos klausimais, rengia pažymas;

7.4. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Utenos aps. VPK struktūriniams padaliniams veiklos planavimo srityje;

7.5. organizuoja Utenos aps. VPK veiklos planavimo grupės posėdžius, vykdo sekretoriato funkcijas ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

7.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia Utenos aps. VPK viršininkui tarnybinį pranešimą su siūlymais dėl Utenos aps. VPK veiklos srities svarbiausių rizikos veiksnių sumažinimo ar pašalinimo einamaisiais metais;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.8. teisės aktų nustatyta tvarka naudojasi registrais ir informacinėmis rinkmenomis;

7.9. laikosi Policijos įstaigų informacijos saugos politikoje ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos saugos įgyvendinimą policijos įstaigose, saugaus policijos informacinės sistemos žinybinių registrų ir posistemių elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse, tarnybinio elektroninio pašto paslaugos nuostatų, tvarkant registrų duomenis ir naudojantis tarnybinio elektroninio pašto paslauga, nustatytų reikalavimų;

7.10. nesant skyriaus specialisto, jį pavaduoja ir atlieka jo funkcijas;

7.11. vykdo skyriaus vedėjo, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir Utenos aps. VPK viršininko pavaduotojo, atsakingo už Utenos aps. VPK veiklos organizavimą ir išteklių valdymą, pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis ir vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Aušros g. 22, Utena

Telefonas:

8-389-61980

El. paštas:

vilma.miezeliene@policija.lt

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja konkursą valstybės karjeros tarnautojo pareigoms užimti

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja konkursą valstybės karjeros tarnautojo pareigoms užimti

 

 

Skelbimo nr.:

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato

Valdymo organizavimo skyriaus vedėjas

35495

Skelbimo data:

2017-05-15

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pareigybės aprašymas:

VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga padėti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Utenos aps. VPK) vadovybei formuoti bendrą Utenos aps. VPK struktūrinių padalinių veiklos strategiją ir užtikrinti jos įgyvendinimą, pagal kompetenciją kontroliuoti ir koordinuoti Utenos aps. VPK vadovybės sprendimų bei pavedimų vykdymą, teikti praktinę ir metodinę pagalbą Utenos aps. VPK struktūriniams padaliniams valdymo ir veiklos organizavimo klausimais, organizuoti ir koordinuoti Utenos aps. VPK struktūrinių padalinių vidaus kontrolės funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – veiklos organizavime, planavime, valdyme ir kontrolėje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
6.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
6.5. išmanyti pagrindines dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti kasdienėje veikloje atsižvelgiant į darbo sritį;
6.6. gebėti organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Utenos aps. VPK struktūrinių padalinių veiklą organizuojant valdymą;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu;
6.8. gebėti dirbti su informacinėmis sistemomis ir duomenų registrais;
6.9. gebėti taikyti teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos tvarkymą, nuostatas;
6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;
7.2. asmeniškai atsako už skyriui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, funkcijų atlikimą ir darbo organizavimą;
7.3. asmeniškai atsako už korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą skyriuje;
7.4. organizuoja ir kontroliuoja Utenos aps. VPK metinio veiklos plano rengimą ir vykdymą, koordinuoja veiklos ataskaitų pateikimą;
7.5. koordinuoja ir kontroliuoja Utenos aps. VPK vadovybės pavedimų ir sprendimų, susijusių su valdymo klausimais įgyvendinimą, teikia pasiūlymus Utenos aps. VPK vadovybei dėl valdymo tobulinimo;
7.6. organizuoja Utenos aps. VPK veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, pakeitimą, papildymą ir įgyvendinimą;
7.7. pagal kompetenciją vizuoja Utenos aps. VPK viršininko teisės aktų projektus, teikia išvadas ir siūlymus dėl teisės aktų pakeitimų ir papildymų;
7.8. organizuoja ir koordinuoja Utenos aps. VPK vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimą; teikia siūlymus Utenos aps. VPK vadovybei dėl Utenos aps. VPK vidaus kontrolės sistemos kokybės, patikimumo, esamų vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumo, jų tobulinimo;
7.9. organizuoja Utenos aps. VPK tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių teisėsaugos įstaigomis, koordinuoja ES ir / ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir įgyvendinimą;
7.10. organizuoja Utenos aps. VPK bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų su kitomis įstaigomis ir socialiniais partneriais projektų rengimą ir koordinuoja jų vykdymą;
7.11. organizuoja ieškinių, pareiškimų, skundų, atsiliepimų visų instancijų teismams rengimą, Utenos aps. VPK atstovavimą teismuose ir kitose institucijose;
7.12. užtikrina personalo administravimo ir psichologinės pagalbos teikimo funkcijų organizavimą, koordinavimą, vykdymą ir su šiomis funkcijomis kilusių klausimų sprendimą;
7.13. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Utenos aps. VPK struktūriniams padaliniams skyriaus kompetencijos klausimais;
7.14. dalyvauja organizuojant Utenos aps. VPK darbuotojų mokymą;
7.15. organizuoja tarnybinius mokymus skyriaus darbuotojams;
7.16. teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus Utenos aps. VPK viršininkui dėl skyriaus darbuotojų skyrimo, atleidimo, vertinimo, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, pareigybių lygiams ir kategorijoms priskyrimo, darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo, priedų ir priemokų darbuotojams skyrimo;
7.17. teikia Utenos aps. VPK viršininkui tvirtinti skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, rengia atostogų grafikus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, pasirašo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.18. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
7.19. pagal kompetenciją vizuoja skyriaus darbuotojų parengtus informacinio pobūdžio raštus ir kitus dokumentus;
7.20. paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja užduočių vykdymą;
7.21. tvirtina skyriuje sudarytų ar gautų dokumentų kopijų, nuorašų ar išrašų tikrumą;
7.22. atstovauja skyriui pasitarimuose Utenos aps. VPK, o Utenos aps. VPK viršininko pavedimu – Utenos aps. VPK kitose institucijose;
7.23. vykdo Utenos aps. VPK viršininko pavaduotojo, atsakingo už Utenos aps. VPK veiklos organizavimą ir išteklių valdymą, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir Utenos aps. VPK viršininko pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis ir vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus viršininko pavaduotojui, atsakingam už Utenos aps. VPK veiklos organizavimą ir išteklių valdymą.

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Aušros g. 22, Utena

Telefonas:

8-389-61980

El. paštas:

vilma.miezeliene@policija.lt

 

Bendruomenės pareigūnų veikla

Jaunųjų policijos rėmėjų mokymai

Jaunųjų policijos rėmėjų mokymai 2017.05.17

Š. m. gegužės 11 d. Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate vyko jaunųjų policijos rėmėjų mokymai. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės jaunuolius supažindino su teisės aktais reglamentuojančiais Lietuvos policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų veiklą (Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų nuostatai, jaunųjų policijos rėmėjų nuostatai), priminė jaunujų policijos rėmėjų veiklos tikslus ir kryptis, teises, pareigas, priėmimo ir pašalinimo iš jaunųjų policijos rėmėjų taisykles.

Anykščių policininkai dalyvavo darželinukų Saugaus eismo šventėje

Anykščių policininkai dalyvavo darželinukų Saugaus eismo šventėje 2017.05.23

Policijos pareigūnams dažnai tenka sulaikyti nedrausmingus eismo dalyvius gatvėje, bet Anykščių policijos pareigūnams gegužės pradžioje gatvėje pakliuvo neeilinis pažeidėjas - šalia vaikų lopšelio darželio „Žilvytis“ policijos pareigūnai sulaikė zuikį, gatvėje besivažinėjantį paspirtuku. Taip darželyje „Žilvytis“ prasidėjo saugaus eismo šventė – viktorina „Gatvėje būki atsargus, šito mokyk ir kitus“, į kurią buvo pakviesti ir Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai Nerijus Urbonas ir Rūta Avižaitė kartu su policijos bičiuliu Amsiu.

Praėjo pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ 2017 m. regioninis III etapas

Praėjo pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ 2017 m. regioninis III etapas 2017.05.16

Pavasariui įpusėjus sulaukiame jau tradicija tapusių pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybų, kurios yra Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ sudėtinė dalis. Pagrindiniai šių varžybų tikslai – skatinti pradinių klasių mokinius mokytis ir vykdyti pagrindines Kelių eismo taisykles, ugdyti saugaus elgesio kelyje gebėjimus, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame gyvenime. Pagrindinis konkurso organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir šiais metais Visagino policijos komisariato Bendruomenės pareigūnės.

Joniškio mokykloje policijos pareigūnai aplankė stovyklautojus

Joniškio mokykloje policijos pareigūnai aplankė stovyklautojus 2017.06.07

Vasara -2017. „Tobulėk, Auk, Pažink“

 

Molėtų rajono Joniškio mokykloje - daugiafunkciame centre lankėsi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato pareigūnai. Vaikams priminta, kad privalu saugoti save ir kitus kelyje, kokių pareigų turi laikytis pėsčiasis, dviratininkas ir keleivis, kodėl tamsiu paros metu reikia segėti atšvaitą ar saugiai važinėti dviračiais, kaip elgtis prie vandens telkinių.

Visagino policijos komisariate lankėsi mažieji darželinukai

Visagino policijos komisariate lankėsi mažieji darželinukai 2017.06.07

Birželio 6 dienos rytą Visagino policijos komisariato kieme šurmuliavo „Gandriukų“ ir „Drugelių“ grupių vaikai iš lopšelio- darželio „Auksinis gaidelis“. Kieme juos pasitiko ir pažadėjo parodyti, paaiškinti bei atsakyti į visus rūpimus klausimus, bendruomenės pareigūnės Onutė Pernavienė ir Oksana Rožkova. Pirmiausia buvo suskaičiuoti ir apžiūrėti tarnybiniai automobiliai ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus.

Civilinės saugos diena Dusetose

Civilinės saugos diena Dusetose 2017.05.26

Šių metų gegužės 19 d. Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje vyko civilinės saugos dienai skirtas renginys, kurį organizavo Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su civilinės saugos pajėgomis.

Renginyje dalyvavo Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos atstovai, Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos atstovai bei Utenos aps. VPK Zarasų r. PK bendruomenės pareigūnė. Institucijos, kurios dalyvauja ekstremaliųjų situacijų likvidavimo darbuose, turėjo galimybę supažindinti su savo tarnyba ir veikla šalinant ekstremalių situacijų padarinius.

bendrasis pagalbos numeris 112

e-policija

zona be korupcijos

 


 

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas siekia, kad korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai būtų atskleisti, o kalti asmenys nubausti, taip pat prevencinėmis priemonėmis užkirsti kelią korupcijos plitimui.

Norėdami pranešti apie neteisėtus policijos pareigūnų veiksmus, galite skambinti anoniminiais pasitikėjimo telefonais:
Utenos apskr. VPK - 8 800 20112;
Policijos departamento prie VRM - (8 5) 272 5372;
Specialiųjų tyrimų tarnybos - (8 5) 266 3333
Rašyti elektroninį pranešimą

 

savanoriai

lietuvos policija

 

 

Stilių keitėjas

Fonai
Svetainės spalvos
X