Kontaktai

Kontaktai

Pasitikėjimo telefonas 8 800  20 112
Budėtojų telefonai (8 389)  61 980, 112
Žiniasklaidos atstovas (8 389)  70 065, 8 645 57 105
 

  VIRTUALUS TURAS APIE LIETUVOS POLICIJĄ!

 

VIRTUALUS TURAS APIE LIETUVOS POLICIJĄ!

Skaityti plačiau
REIDAI

REIDAI

  MŪSŲ BENDRAS TIKSLAS – EISMO DALYVIŲ SAUGUMAS KELYJE!

 

MŪSŲ BENDRAS TIKSLAS – EISMO DALYVIŲ SAUGUMAS KELYJE!

Skaityti plačiau

  8-700 60000 šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais.

 

8-700 60000 šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais.

Skaityti plačiau
KUR KREIPTIS PATYRUS SMURTĄ?

KUR KREIPTIS PATYRUS SMURTĄ?

Policijos elektroninių paslaugų sistemą http://www.epolicija.lt/ policijos pasitikėjimo telefonu (8 5) 272 5372 el. p. artimas.smurtas@policija.lt   

Policijos elektroninių paslaugų sistemą http://www.epolicija.lt/
policijos pasitikėjimo telefonu (8 5) 272 5372 el. p. artimas.smurtas@policija.lt 

 

Skaityti plačiau

Atrankos į statutinių valstybės tarnautojų pareigas

UTENOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO S K E L B I M A S

UTENOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO S K E L B I M A S 2017.06.13

 

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Utenos aps. VPK) skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigybes:

 

1. Utenos aps. VPK Reagavimo skyriaus viršininko.

Pareigybių grupė – 6.

Aukščiausias galimas specialus pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis komisaras.

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 1. PASKIRTIS

 

 1. Pareigybė reikalinga organizuoti tinkamą Reagavimo skyriaus veiklą, vykdant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir atskleidimą, saugaus eismo priežiūrą, taip pat organizuoti operatyvinės grupės funkcijų bei kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

 1. VEIKLOS SRITIS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

 1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo policijos įstaigų veiklos padaliniuose patirtį;

  3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

  4. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

  5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Reagavimo skyriaus veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

  6. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, interneto naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

  7. mokėti (anglų ar vokiečių, ar prancūzų, ar rusų) kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (reikalavimas taikomas priimant į tarnybą policijos įstaigoje nuo 2017 m. sausio 1 d.);

  8. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

  9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

  10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

 

 1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. atsako už Reagavimo skyriui nustatyto veiklos tikslo pasiekimą, funkcijų atlikimą, pavaldžių pareigūnų veiklos organizavimą;

  2. užtikrina, kad Reagavimo skyriaus veikla būtų vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

  3. pagal kompetenciją vykdo ikiteisminio tyrimo kontrolę dėl tų tyrimo medžiagų, dėl kurių procesinius veiksmus atliko Reagavimo skyriaus pareigūnai;

  4. organizuoja ir kontroliuoja Reagavimo skyriaus veiklą, vykdant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimą, nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų prevenciją ir atskleidimą, saugaus eismo priežiūrą, operatyvinės grupės funkcijas, taip pat organizuoja ir kontroliuoja kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

  5. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką, žmonių ir eismo saugumą, specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

  6. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimų vykdymą;

  7. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, vykdo stebėseną, teikia veiklos ataskaitas aps. VPK viršininko nustatyta tvarka;

  8. pagal kompetenciją pasirašo Reagavimo skyriaus parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;

  9. pagal kompetenciją atsako už informacijos pateikimą visuomenės informavimo priemonėms;

  10. atsako už dokumentų valdymo, įslaptintų dokumentų, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą Reagavimo skyriuje;

  11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Reagavimo skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, atostogų grafikus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, rengia pavaldžių pareigūnų vertinimo išvadas, teikia siūlymus dėl pavaldžių valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų skyrimo ar atleidimo iš pareigų, skatinimo, specialiųjų policijos laipsnių suteikimo, tarnybinių komandiruočių, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, jų panaikinimo;

  12. pagal kompetenciją kontroliuoja Utenos aps. VPK viršininko pavedimų vykdymą;

  13. atsako už korupcijos prevencinių priemonių organizavimą ir įgyvendinimą Reagavimo skyriuje;

  14. nuolat vykdo pavaldžių pareigūnų ir darbuotojų teisėtumo, pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemones, asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;

  15. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

 1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Utenos aps. VPK viršininko pavaduotojui, atsakingam už viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimą).

   

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7855, el. paštas ausra.baltrusaityte@policija.lt

 

 

2. Utenos aps. VPK Reagavimo skyriaus vyresniojo tyrėjo.

Pareigybių grupė 10.

Aukščiausias galimas specialus pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 1. PASKIRTIS

 

 1. Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

 1. VEIKLOS SRITIS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

 1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

  3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

  4. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

  5. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

  6. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

  7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

  8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

  9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.

    

 1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

  2. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

  3. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

  4. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

  5. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

  6. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

  7. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

  8. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

  9. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

  10. vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

  11. kontroliuoja rizikos grupėje esančius asmenis;

  12. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

  13. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

  14. vykdo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

  15. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

  16. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

  17. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

  18. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

  19. teikia vyriausiajam tyrėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

  20. atsako už priskirtas materialines vertybes;

  21. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Utenos aps. VPK Reagavimo skyriaus viršininkui.

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7855, el. paštas ausra.baltrusaityte@policija.lt

 

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

5. Pretendentai, iš kitų vidaus reikalų įstaigų, pateikdami 1– 4 punktuose nurodytus dokumentus, privalo pateikti ir išrašą iš tarnybos bylos apie jų tarnybos eigą.

6. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2 ir 4 punkte nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 Pretendentai dokumentus turi pateikti per Lietuvos policijos dokumentų valdymo sistemą „@vilys” (toliau – DVS). Neturintys prieigos prie DVS, dokumentus asmeniškai perduoda registruoti Utenos aps. VPK Dokumentų valdymo grupei arba siunčia registruotu paštu adresu: Aušros g. 22,
LT- 28142 Utena.

Pretendentų dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

UTENOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO S K E L B I M A S

UTENOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO S K E L B I M A S 2017.06.01

 
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinio
valstybės tarnautojo pareigybes:
1. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos
komisariato Reagavimo skyriaus vyresniojo tyrėjo, 2 pareigybės.
Pareigybių grupė
10.
Aukščiausias galimas specialus pareigūno nekarinis laipsnis
komisaras inspektorius.
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.
PASKIRTIS
1.
Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą
ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų
prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.
II.
VEIKLOS SRITIS
2.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –
viešojo saugumo užtikrinimas.
III.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
3.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1.
turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį
išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2.
turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;
3.3.
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;
3.4.
išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
3.5.
mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, internetinėmisnaršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;
3.6.
turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;
3.7.
atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;
3.8.
atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą,
pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose
Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);
3.9.
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.
IV.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
4.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
4.1.
pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
4.2.
gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių
vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų
priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;
4.3.
pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai
atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų
atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką
atlikimą laiku;
4.4.
pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus
šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;
4.5.
užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją
dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;
4.6.
vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;
4.7.
pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros
įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę
,
taip pat rastų
neatpažintų lavonų asmens tapatybę;
4.8.
teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar
bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;
4.9.
pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis,
teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį
darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;
4.10.
vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje
laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;
4.11.
kontroliuoja rizikos grupėje esančius asmenis;
4.12.
pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;
4.13.
organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę
prižiūrimoje teritorijoje;
4.14.
vykdo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų
pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių
nusižengimų bylų teisenos vykdymu;
4.15.
pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima
informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis;
4.16.
dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
4.17.
pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir
tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu
gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą,
išsamumą ir pateikimo terminus;
4.18.
pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų
duomenų tvarkymu;
4.19.
teikia vyriausiajam tyrėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje
teritorijoje;
4.20.
atsako už priskirtas materialines vertybes;
4.21.
vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
V.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
5.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ignalinos r. PK
Reagavimo skyriaus vyriausiajam tyrėjui.
Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7855, el. paštas ausra.baltrusaityte@policija.lt
 
2. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato
Reagavimo skyriaus vyriausiojo patrulio, 2 pareigybės.
Pareigybių grupė
13.
Aukščiausias galimas specialus pareigūno nekarinis laipsnis – viršila.
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.
PASKIRTIS
1.
Pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir
visuomenės saugumo užtikrinimą, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimą, nusikalstamų veikų
ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir atskleidimą, saugaus eismo priežiūrą.
II.
VEIKLOS SRITIS
2.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje
– viešojo saugumo užtikrinimas.
III.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
3.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
3.1.
turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir vidaus reikalų profesinio mokymo
įstaigoje įgytą pareigūno profesinę kvalifikaciją arba kompetenciją;
3.2.
žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos
teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;
3.3.
būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, policijos
generalinio komisaro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą,
korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją,
valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;
3.4.
mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniais paketais, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;
3.5.
turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;
3.6.
atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir
praktiniais gebėjimais lygį;
3.7.
atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą,
pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose
Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade,
patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II
skiltis);
3.8.
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
IV.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
4.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
4.1.
užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;
4.2.
teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar
bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;
4.3.
vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, užkardo ir atskleidžia
nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, apsaugo
įvykių vietas;
4.4.
pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis,
užtikrina pristatytų ir sulaikytų asmenų apsaugą.
4.5.
esant būtinumui eskortuoja ir lydi užsienio šalių delegacijas, sporto ar kitų renginių
dalyvius, transporto priemones;
4.6.
kontroliuoja, kaip eismo dalyviai vykdo Kelių eismo taisyklių reikalavimus paskirtame
sektoriuje, maršrute arba poste, reguliuoja transporto ir pėsčiųjų eismą, pagal kompetenciją vykdo
transporto priemonių techninės būklės kontrolę, išaiškina ir tiria Kelių eismo taisyklių pažeidimus
bei eismo įvykius, įformina eismo įvykių medžiagą (turintis įgaliojimus vykdyti šią funkciją);
4.7.
pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir skiria
administracines nuobaudas;
4.8.
pagal kompetenciją vykdo policijos ieškomų asmenų, transporto priemonių ir daiktų
paiešką;
4.9.
tiesioginio vadovo pavedimu vykdo asmenų, kuriems skirti teismo įpareigojimai,
kontrolę;
4.10.
pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;
4.11.
pagal kompetenciją vykdo nelegalios narkotinių ir psichotropinių medžiagų,
akcizinių prekių apyvartos kontrolę;
4.12.
atlieka pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus dėl nesunkių nusikalstamų veikų,
tiesioginio vadovo nurodymu vykdo ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ir teismo pavedimus
bei nurodymus;
4.13.
vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikrina policijos įstaigose
laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;
4.14.
dirba su žinybiniais registrais ir posistemiais, Vidaus reikalų informacinės sistemos
centrinio duomenų banko žinybiniais registrais;
4.15.
kuruoja naujai į patrulio pareigas paskirtų pareigūnų adaptacijos procesą;
4.16.
jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, tiesioginio policijos patrulių
vadovo pavedimu vykdo policijos patrulio vyresniojo pareigūno funkcijas;
4.17.
vykdo kitas funkcijas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose policijos
veiklą;
4.18.
vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
V.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
5.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Visagino PK Reagavimo
skyriaus vyresniajam tyrėjui.
Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7855, el. paštas ausra.baltrusaityte@policija.lt
___________________
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. R
ašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. A
smens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. K
itus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį
pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams
.
Pretendentai gali pateikti dokumentus Personalo skyriui
asmeniškai arba siųsti registruotu
paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais
.
Jeigu atrankoje
dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2-ame ir 4-ame
punktuose
nurodytų
dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos
byloje. Jeigu atranką organizuojančioje įstaigoje dokumentai registruojami dokumentų valdymo
sistemoje, šios įstaigos pareigūnai 1
punkte
nurodytą prašymą pateikia elektroniniu būdu.
Pretendentų dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Vidaus
reikalų ministerijos
ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse
dienos,
terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.
Dokumentai priimami adresu: Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos

Personalo administravimo valdybos 3-iajame skyriuje, 112 kab., Vitebsko g. 19, Vilnius.

Bendruomenės pareigūnų veikla

Jaunųjų policijos rėmėjų mokymai

Jaunųjų policijos rėmėjų mokymai 2017.05.17

Š. m. gegužės 11 d. Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate vyko jaunųjų policijos rėmėjų mokymai. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės jaunuolius supažindino su teisės aktais reglamentuojančiais Lietuvos policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų veiklą (Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų nuostatai, jaunųjų policijos rėmėjų nuostatai), priminė jaunujų policijos rėmėjų veiklos tikslus ir kryptis, teises, pareigas, priėmimo ir pašalinimo iš jaunųjų policijos rėmėjų taisykles.

Anykščių policininkai dalyvavo darželinukų Saugaus eismo šventėje

Anykščių policininkai dalyvavo darželinukų Saugaus eismo šventėje 2017.05.23

Policijos pareigūnams dažnai tenka sulaikyti nedrausmingus eismo dalyvius gatvėje, bet Anykščių policijos pareigūnams gegužės pradžioje gatvėje pakliuvo neeilinis pažeidėjas - šalia vaikų lopšelio darželio „Žilvytis“ policijos pareigūnai sulaikė zuikį, gatvėje besivažinėjantį paspirtuku. Taip darželyje „Žilvytis“ prasidėjo saugaus eismo šventė – viktorina „Gatvėje būki atsargus, šito mokyk ir kitus“, į kurią buvo pakviesti ir Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai Nerijus Urbonas ir Rūta Avižaitė kartu su policijos bičiuliu Amsiu.

Praėjo pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ 2017 m. regioninis III etapas

Praėjo pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ 2017 m. regioninis III etapas 2017.05.16

Pavasariui įpusėjus sulaukiame jau tradicija tapusių pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybų, kurios yra Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ sudėtinė dalis. Pagrindiniai šių varžybų tikslai – skatinti pradinių klasių mokinius mokytis ir vykdyti pagrindines Kelių eismo taisykles, ugdyti saugaus elgesio kelyje gebėjimus, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame gyvenime. Pagrindinis konkurso organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir šiais metais Visagino policijos komisariato Bendruomenės pareigūnės.

Joniškio mokykloje policijos pareigūnai aplankė stovyklautojus

Joniškio mokykloje policijos pareigūnai aplankė stovyklautojus 2017.06.07

Vasara -2017. „Tobulėk, Auk, Pažink“

 

Molėtų rajono Joniškio mokykloje - daugiafunkciame centre lankėsi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato pareigūnai. Vaikams priminta, kad privalu saugoti save ir kitus kelyje, kokių pareigų turi laikytis pėsčiasis, dviratininkas ir keleivis, kodėl tamsiu paros metu reikia segėti atšvaitą ar saugiai važinėti dviračiais, kaip elgtis prie vandens telkinių.

Visagino policijos komisariate lankėsi mažieji darželinukai

Visagino policijos komisariate lankėsi mažieji darželinukai 2017.06.07

Birželio 6 dienos rytą Visagino policijos komisariato kieme šurmuliavo „Gandriukų“ ir „Drugelių“ grupių vaikai iš lopšelio- darželio „Auksinis gaidelis“. Kieme juos pasitiko ir pažadėjo parodyti, paaiškinti bei atsakyti į visus rūpimus klausimus, bendruomenės pareigūnės Onutė Pernavienė ir Oksana Rožkova. Pirmiausia buvo suskaičiuoti ir apžiūrėti tarnybiniai automobiliai ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus.

Civilinės saugos diena Dusetose

Civilinės saugos diena Dusetose 2017.05.26

Šių metų gegužės 19 d. Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje vyko civilinės saugos dienai skirtas renginys, kurį organizavo Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su civilinės saugos pajėgomis.

Renginyje dalyvavo Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos atstovai, Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos atstovai bei Utenos aps. VPK Zarasų r. PK bendruomenės pareigūnė. Institucijos, kurios dalyvauja ekstremaliųjų situacijų likvidavimo darbuose, turėjo galimybę supažindinti su savo tarnyba ir veikla šalinant ekstremalių situacijų padarinius.

bendrasis pagalbos numeris 112

e-policija

zona be korupcijos

 


 

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas siekia, kad korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai būtų atskleisti, o kalti asmenys nubausti, taip pat prevencinėmis priemonėmis užkirsti kelią korupcijos plitimui.

Norėdami pranešti apie neteisėtus policijos pareigūnų veiksmus, galite skambinti anoniminiais pasitikėjimo telefonais:
Utenos apskr. VPK - 8 800 20112;
Policijos departamento prie VRM - (8 5) 272 5372;
Specialiųjų tyrimų tarnybos - (8 5) 266 3333
Rašyti elektroninį pranešimą

 

savanoriai

lietuvos policija

 

 

Stilių keitėjas

Fonai
Svetainės spalvos
X